ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Документи

Прикачени документи

Поведение и действие при заплахи за използване на взривни утройства и актове на насилие в образователни институции (1).pdf
Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.pdf
Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в община Хасково.pdf
Модел за работа със семейства и деца в периода на адаптация от семейна среда към детска градина.docx
Правилник за дейността на ДГ 1.docx
Стратегия за развитие 2020-2024 план за действие и финансиране.pdf
годишен план 2023 2024.docx
Годишно тематично разпределение за разновъзрастова 1 и 2гр..docx
Годишно тематично разпределение 1гр..docx
Годишно тематично разпределение 2 гр..docx
Годишно тематично разпределение 3гр..docx
Годишно тематично разпределение 4гр..docx
Годишно тематично разпределение 4 гр..doc
Мерки за повишаване качествово на образованието (1).docx
Програма за превенция ранно напускане .docx
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уяазвими групи (1).docx
Етичен кодекс.docx