ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Полезно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за ползване на детска млечна кухня в ДГ № 1 „Ян Бибиян“ гр. Хасково

 

           Във връзка с изпълнение на чл. 18, ал. 1 и чл. 38 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министерството на здравеопазването:                                  

  1. Регистрацията на желаещи от неорганизиран контингент за получаване на храна от пункт за разливане „Детска млечна кухня“ при ДГ № 1 „ Ян Бибиян“ гр. Хасково се извършва, чрез:
  • Молба до директора.
  • Ксерокопие от акта за раждане на детето.
  • При удовлетворяване на молбата от директора на ДГ № 1 „ Ян Бибиян“ се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони.
  1. Съгласно Допълнителните разпоредби: § 1. По смисъла на Наредбата: „Неорганизиран контингент“ са деца от 10 месеца до три години, отглеждани в домашна обстановка, на които се приготвя обедно хранене – на база подадена от родителите ежедневна заявка.
  2. Млечна кухня имат право да ползват деца от 6 месеца до навършване на 3 години.
  3. Храната се приготвя и доставя от фирма ЕТ „Тано Николай Траилов“ гр. Хасково.

                 телефон за контакти с фирмата: 0888 02 69 10

  1. Купоните се продават, закупуват и заверяват от касиера на детското заведение (всеки петък) по обявеното меню на фирма ЕТ „Тано-Николай Траилов“, срещу представяне на абонаментна карта на детето. Заявката за храна се прави ежедневно от абонатите, чрез заверка на купоните. Храна от млечна кухня се дава само срещу представяне на заверен купон за деня.

Цена на един купон:    1,50 лв., съгласно Решение № 98 от 2012 г. на Общински съвет Хасково - § 2, чл. 26 а, в сила от 01.04.2012 г.

 

                                                   Р А Б О Т Н О    В Р Е М Е:

                              от понеделник  до  петък    от 11.30 ч.  до 13.00 ч.