ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

История

    ДГ №1 " Ян Бибиян" е най-старата детска градина в град Хасково. Тя е официално открита през 1948 година и като интериор и екстериор има интересно и различно архитектурно решение. Притежава две отделни сгради: в кварталите "Хисаря" и "Овчарски". Детското заведение разполага с градински и яслени групи за деца от 2 до 7 - годишна възраст.

   Детското заведение е с капацитет 190 деца и 32 души персонал.Педагогическите кадри са висококвалифицирани и доказват професионалното си равнище вече 70 години. С цел усвояване на нови способи за общуване с децата, те са преминали редица квалификационни курсове и притежават  I, II, III, IV, V професионално - квалификационни степени. Работят по европейски и национални проекти.

   В практически план търсенията на колектива са насочени към създаване на обновена физическа среда и информационно осигуряване.

  Основна ценност  в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешки ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската изява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина.

   Във взаимоотношенията с родителите се прилагат съвременни пазарни механизми на търсене и предлагане. В резултат на това се организират различни видове допълнителни педагогически дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло. Такива дейности са: английски език, футбол, карате и танци.

  За децата със специални образователни потребности работи екип от психолог, логопед, ресурсен учител. На родителите се предлагат консултации с психолог по възникнали проблеми в общуването им с децата.

  Материалната база на детската градина е красива, а учителите работят със съвременни технически средства.