ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Проекти

  -Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

  - Проект BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“

 - Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 - Проект "Равни в старта"

 - Проект по ПМС № 129 за 2020 година  "Развитие на физическото възпитание и спорт"

 - Проект на МОСВ и ПУДООС " За чиста околна среда"

 - Проект "Обичам природата и аз участвам"