ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Проекти

 - "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 - "Равни в старта"

 - Проект по ПМС № 129 за 2020 година  "Развитие на физическото възпитание и спорт"

 - Проект на МОСВ и ПУДООС " За чиста околна среда"

 - "Обичам природата и аз участвам"