ДГ №1 "Ян Бибиян"
Детска градина в град Хасково

Административни услуги

 - Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

 - Издаване на дубликат на документ за завършена подготвителна група на детска градина - свидетелство